Opći uvjeti

ANT DESIGN LTD

1. UVODNE ODREDBE

 1. Ovi Uvjeti korištenja uređuju prava i obveze između tvrtke ANT DESIGN Ltd., pri čemu UIC 207139499 (u daljnjem tekstu "Pružatelj usluga") i drugih osoba koje koriste usluge Shopstyle.hr (u daljnjem tekstu "Korisnik") koje proizlaze iz ugovora o uslugama (u daljnjem tekstu "Ugovor o usluzi") sklopljenih putem web stranice Pružatelja usluga na: Shopstyle.hr (u daljnjem tekstu "Web stranica") ili putem Facebooka. Uvjeti korištenja dodatno uređuju prava i obveze vezane uz korištenje usluge Shopstyle.hr, web stranice i drugih povezanih pravnih odnosa.
 2. Pružatelj ima pravo promijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja. Promjene stupaju na snagu nakon njihove objave na web mjestu.

 

2. SADRŽAJ UGOVORA O SERVISIRANJU

 1. Prema ugovoru o usluzi, Pružatelj se obvezuje uključiti Korisnika u Shopstyle.hr sustav. Korisnik se obvezuje navesti svoje valjane osobne podatke (vidi odjeljke 8. i 9.).

 

3. SKLAPANJE UGOVORA O SERVISIRANJU

 1. Ugovor o usluzi sklapa se unosom e-mail adrese Korisnika na web stranici ili prijavom Korisnika putem Facebooka. Za potrebe Uvjeta korištenja, adresa e-pošte koju je odredio Korisnik smatra se točnom. Korisnik je suglasan da Pružatelj usluga može početi pružati uslugu prema Ugovoru o usluzi odmah nakon sklapanja Ugovora. Sve troškove koje korisnik snosi u vezi s korištenjem sredstava komunikacije na daljinu za sklapanje Ugovora o usluzi (na primjer, troškovi povezivanja s Internetom) snosi Korisnik.

 

4. UVJETI PRUŽANJA USLUGE

 1. Pružatelj usluga nije dužan pružiti uslugu ako mu je zbog problema Korisnika ili drugih osoba onemogućeno pružanje usluge. Pružatelj usluga nije dužan pružiti uslugu, posebno u slučaju nestanka struje, kvara podatkovne mreže, drugih kvarova koje uzrokuju treće strane ili u slučajevima više sile.
 2. Kada se usluga pruža, može doći do suspenzije, privremenih ograničenja, prekida ili pogoršanja kvalitete.


5. ODGOVORNOST PRUŽATELJA USLUGA ZA NEDOSTATKE U USLUZI, REKLAMACIJE

 1. Prava i obveze stranaka u pogledu odgovornosti Pružatelja za nedostatke u usluzi uređene su primjenjivim opće obvezujućim pravnim normama, odnosno odredbama para. 40/1964 Coll., Građanski zakonik kako je izmijenjen ("Građanski zakonik"). Korisnik će ostvariti svoja prava koja proizlaze iz odgovornosti Pružatelja usluga za nedostatke u Usluzi kod Pružatelja u pisanom obliku putem e-maila poslanog na kontakt adresu (odjeljak 12.4).

 

6. KORIŠTENJE USLUGE

 1. Usluga bi trebala biti dostupna samo korisniku. Bez prethodne suglasnosti Pružatelja usluga, Korisnik nema pravo dopustiti trećim osobama korištenje Usluge.
 2. U vezi s uslugom Korisnik nema pravo koristiti mehanizme, alate, softver ili postupke koji imaju ili bi mogli negativno utjecati na rad opreme Pružatelja usluga, sigurnost interneta ili druge korisnike Interneta.
 3. Korisnik se ne smije upuštati u bilo koju aktivnost koja bi mogla blokirati ili ograničiti rad poslužitelja davatelja usluga na kojem se usluga izvodi, na drugi način napasti poslužitelj ili pomoći trećoj strani u takvom ponašanju. Konkretno, Korisnik ne smije opterećivati poslužitelj Pružatelja usluga na kojem se usluga izvršava automatiziranim zahtjevima.

 

7. OSTALA PRAVA I OBVEZE STRANAKA

 1. Korisnik potvrđuje da svaki softver od kojeg se web stranica sastoji podliježe autorskim pravima. Korisnik se obvezuje da se neće upuštati u bilo kakvu aktivnost koja bi korisniku ili trećim stranama omogućila da ometaju ili koriste softver čija imovinska prava ili prava korištenja pripadaju Pružatelju usluga.
 2. Što se tiče Korisnika, Pružatelj nije obvezan kodeksima ponašanja u smislu stavke 53a, para. 1 Građanskog zakonika.

 

8. POLITIKA PRIVATNOSTI I PRISTANAK NA SLANJE REKLAMNIH PORUKA

 1. Osobni podaci Korisnika, koji je fizička osoba, zaštićeni su Zakonom №. 101/2000 , o zaštiti osobnih podataka, kao i njegovim izmjenama i dopunama.
 2. Korisnik, koji je fizička osoba, pristaje na obradu sljedećih osobnih podataka: adresa e-pošte, grad/lokacija, interesi navedeni u usluzi Shopstyle.hr, osnovni podaci koje pruža Facebook, Facebook popis prijatelja i adresa e-pošte Korisničkog Facebook računa (u daljnjem tekstu zajednički nazvana "Osobni podaci").
 3. Korisnik je suglasan da će Pružatelj obrade osobnih podataka Korisnika obrađivati kako bi ispunio obveze iz Ugovora o usluzi i slanjem drugih reklamnih poruka od strane Pružatelja usluga.
 4. Davatelj može koristiti treću stranu kao voditelja obrade podataka za obradu osobnih podataka Korisnika.
 5. Korisnik je svjestan da je dužan dati točne i točne osobne podatke te odmah obavijestiti Pružatelja usluga o svim promjenama u njima.
 6. Osobni podaci obrađuju se na neodređeno vrijeme. Osobni podaci obrađuju se elektroničkim putem automatiziranim putem ili u tiskanom obliku neautomatiziranim sredstvima.
 7. Korisnik potvrđuje da su osobni podaci koje je dao Korisnik točni te da je obaviješten da je pružanje osobnih podataka dobrovoljno. Korisnik izjavljuje da je obaviješten da može opozvati svoju privolu za obradu osobnih podataka od strane Pružatelja pisanom obavijesti dostavljenom na adresu Pružatelja usluga.
 8. Ako Korisnik smatra da Pružatelj usluga ili Voditelj obrade podataka (stavak 8.4.) obrađuje svoje osobne podatke na način koji je u suprotnosti sa zaštitom privatnosti Korisnika ili protivno zakonu, posebno ako su njegovi osobni podaci neprimjereni u odnosu na svrhu njihove obrade, Korisnik može:
  • zatražilo objašnjenje od Davatelja ili administratora,

  • zatražite od Pružatelja usluga ili administratora da popravi situaciju. To može uključivati blokiranje, izmjenu, dodavanje ili uništavanje osobnih podataka. Ako se korisnikov zahtjev prema prethodnoj rečenici smatra opravdanim, Pružatelj usluga ili administrator odmah će otkloniti kvar. Ako Davatelj usluga ili administrator ne udovolji zahtjevu, Korisnik ima pravo izravno kontaktirati Ured za zaštitu osobnih podataka. Ovom odredbom ne dovodi se u pitanje pravo Korisnika da se izravno u tom kontekstu obrati Uredu za zaštitu osobnih podataka.

 9. Ako Korisnik zatraži informacije o obradi svojih osobnih podataka, Pružatelj je dužan pružiti takve podatke Korisniku. Pružatelj ima pravo naplatiti razumnu naknadu za davanje informacija u skladu s prethodnom rečenicom. Međutim, ta naknada ne premašuje troškove potrebne za pružanje informacija.

 10. Korisnik je suglasan poslati informacije i reklamne poruke od Pružatelja usluga koje se odnose na usluge ili poslovanje Pružatelja usluga na adresu Korisnika.

 

9. RASKID UGOVORA O SERVISIRANJU

 1. ПKorisnik, koji je potrošač u smislu umjetnosti. 52, para. 3, Zakon br. № 40/1964 . Građanskog zakonika, kao i izmjene i dopune (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik"), imaju pravo prema odredbama para. 53, para. 8A Građanskog zakonika, odustati od Ugovora o pružanju usluga slanjem zahtjeva za prestanak korištenja usluge s e-mail adrese koju je Korisnik odredio prilikom sklapanja ovog Ugovora.

 

10. KORIŠTENJE WEB STRANICE

 1. Korisnik ili druga osoba koja koristi Web stranicu prihvaća da bez prethodne pisane suglasnosti Pružatelja usluga neće imati pravo koristiti tekstove, grafička djela ili druge predmete koji se mogu naći na Web stranici i zaštićeni su autorskim pravima.
 2. Korisnik je suglasan da samo takav sadržaj može postaviti na Web stranicu koju je izradio Korisnik ili čiji je autor pristao da Korisnik sadržaj učini dostupnim na Web stranici. Korisnik ističe da postavljanjem i pružanjem sadržaja web stranice nisu prekršena autorska prava ili druga prava trećih osoba te se ne krše općeobvezujuće zakonske odredbe.
 3. 480/2004 Coll., o određenim uslugama informacijskog društva i u skladu s ovom odredbom, Pružatelj usluga nije odgovoran za aktivnosti korisnika.
 4. Kada koristi web stranicu (poslužitelj) Pružatelja usluga, Korisnik nema pravo koristiti mehanizme, softver ili druge postupke koji mogu ili bi mogli negativno utjecati na rad web stranice ili poslužitelja.
 5. Korisnik ima pravo objavljivati informacije na Web stranici. To uključuje stvaranje skupova (kolaža), zbirki, učitavanje slika i objavljivanje komentara (u daljnjem tekstu posebno "Sudjelovanje"). Sudjelovanje predstavlja mišljenje autora i ne predstavlja mišljenja Pružatelja usluga. Pružatelj nije odgovoran za točnost informacija sadržanih u Sudjelovanju i za usklađenost takvih informacija sa zakonskim odredbama.
 6. Pružatelj ima pravo ukloniti svako sudjelovanje bez navođenja razloga.
 7. ВNakon knjiženja, Stavke će postati vlasništvo Pružatelja i njihov autor time prenosi prava povezana s tim stavkama, čak i ako se smatraju djelom u smislu Zakona. №. 121/2000 ,za Autorsko pravo: koristiti, mijenjati, kopirati, distribuirati, prenositi, javno izvoditi, reproducirati, objavljivati, podlicencirati, prenositi ili prodavati takvu komunikaciju i od njih stvarati izvedena djela ili od njih stvarati izvedena djela ili dodijeliti licencu s neograničenim pravima bilo kojoj trećoj strani za ostvarivanje bilo kojeg od gore navedenih prava dodijeljenih u vezi s takvim Podnescima.
 8. Objavom Sudjelovanja Korisnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu i ukazuje da neće ograničiti način na koji će se koristiti sudjelovanja koja je korisnik objavio.
 9. Korisnik nema pravo na nikakvu naknadu za objavljivanje Sudjelovanja.
 10. Pružatelj ima pravo dati pravo na korištenje unosa trećih strana (kao isključivih ili neisključivih).

 

11. NAŠA TRAŽILICA

 1. Potpuni popis rezultata tražilica na web mjestu pretražujemo nazive proizvoda i opisne tekstove među nekoliko milijuna komercijalnih ponuda koje su nam dostupne. Prilikom pretraživanja uključujemo i nazive kategorija proizvoda i/ili karakteristika proizvoda. Rezultate pretraživanja proizvoda navodimo prema relevantnosti rezultata. Rezultati pretraživanja na temelju naziva proizvoda imaju veću važnost od rezultata na temelju opisnih tekstova. Prikazujemo proizvode u kojima se pojam za pretraživanje pojavljuje u nazivu ponude, što je više na popisu rezultata pretraživanja od ostalih proizvoda.
 2. Traženje nekoliko riječi može dovesti do rezultata u kojima se pojmovi ne pojavljuju kontinuirano. Od toga, među ostalim, na zahtjeve mogu utjecati određeni proizvodi s robnom markom zajedno s generičkim rječnikom. Potraga za "hlačama s robnom markom" može pronaći ne samo hlače odgovarajućih dizajnera, već i one ponude koje koriste marku u tekstu svoje ponude. To se može dogoditi ako oznaka ima opisni znak ili kraticu.
 3. Ako imate bilo kakvih pitanja o našim rezultatima pretraživanja, naiđete na greške ili pronađete kršenje zaštitnog znaka zbog oglasa, slobodno nam pošaljite e-poštu na info@shopstyle.hr

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Ako odnos koji se odnosi na korištenje web stranice ili pravni odnos utvrđen u ugovoru o usluzi sadrži međunarodni (strani) element, stranke se slažu da je odnos uređen bugarskim pravom.
 2. Svi sporovi koji proizlaze iz ili su povezani s ovim Sporazumom rješavaju se na sudu.
 3. Ugovor o usluzi, uključujući Opće uvjete, Pružatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan javnosti.
 4. Podaci za kontakt davatelja usluga: adresa: Ruse 7002, Bugarska, e-mail adresa: info@shopstyle.hr

U Ruseu, datum: 01.10.2022